O firme

KSP, s.r.o., ako vlastník nehnuteľností, ponúka na prenájom nebytové priestory a s tým súvisiace doplnkové služby a zabezpečuje distribúciu a predaj energií (elektrina, plyn, teplo). 

Obchodná politika spoločnosti:
Predovšetkým
Seriózne a korektné vystupovanie voči zákazníkom a úcta k nim,
Sledovanie potrieb nájomcov a reakcia na ne,
Stabilita ceny nájomného so snahou o prispôsobenie sa potrebám nájomcov,
Tvorenie prostredia pohody a pokoja,
Hľadanie spoločných východísk pri riešení problémov nájomcu,
Riešenie prípadných sporov predovšetkým diskusiou a mimosúdnym riešením.

Spoločnosť ponúka na prenájom:
  • haly (skladové a výrobné priestory): vykurované, nevykurované, na výrobnú činnosť, prevádzku alebo na skladovanie, v niektorých halách je umiestnený mostový žeriav, nezateplenú halu na skladovanie kovových profilov, plechov, trubiek a tyčoviny, prístrešky prestrešené a miestami oplotené prístrešky opreté o priľahlé haly na skladovanie alebo inú príbuznú činnosť,
  • predajné priestory
  • voľné plochy: spevnené voľné plochy na rôznu skladovú činnosť
  • kancelárie: umiestnené v rôznych budovách a používaných na bežnú kancelársku činnosť

Štatutárne orgány spoločnosti:

Dozorná rada:

Ing. Matej Vagač – predseda dozornej rady

Ing. Roman Lamoš
Peter Hochschorner


Konatelia:

Mgr. Peter Cabrnoch
Ing. Milan Kresáč

Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti KSP, s.r.o. je Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava.
V súlade s ustanoveniami § 56 a nasl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka spoločnosť vykonáva svoju činnosť samostatne, je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojim obchodným menom.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.:27764/B. viac…

IČO:       35847689
DIČ:       2021700637
IČ DPH: SK2021700637